NIERUCHOMOŚCI i BUDOWNICTWO

 M E N U 
 Nieruchomości   Budownictwo  Ciepły dom  Lokalne WWW   Twój biznes   Praca   To się przyda 

BUDOWNICTWO:

WYBIERZ TEMAT:
Prawo

Budowa domu
krok po kroku


Gotowe projekty

Poradniki internetowe

Stosowanie materiałów budowlanych

Gwarancja i rękojmia

Budownictwo
w Internecie -
serwisy, materiały, technologie


Katalogi i reklama firm budowlanych

Kosztorysowanie


SONDY:

Budownictwo

BUDUJEMY WŁASNY DOM - porady ogólne

 • Wybór, sprawdzenie i zakup działki.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • Odwołania od decyzji
 • Czas to też pieniądz
 • Kosztorys - bez niego lepiej nie zaczynaj
 • Budować samemu czy zlecić firmie budowlanej
 • Rozpoczęcie budowy
 • Zmiany w trakcie budowy
 • Jak odebrać dom
 • Gdy zakończysz budowę

  budownictwo mielec

 • KOSZTORYSOWANIE I DORADZTWO INWESTYCYJNE              
  powiat mielecki
  WYBÓR,  SPRAWDZENIE  I  ZAKUP  DZIAŁKI
  1. Szukamy odpowiedniej działki:
  Upatrzmy na rynku kilka różnych działek. I niestety nie wystarczy wziąć pod uwagę jedynie estetyki ich otoczenia. Każda działka jest inna, tzn. wyróżnia się spośród innych indywidualnym zespołem tzw. cech rynkowych. Grunty sprzedawane pod budowę domów mogą też czasami kryć pułapki, z istnienia których warto wcześniej zdać sobie sprawę, żeby nie wpaść w żadną z nich. Trzeba sprawdzić czy działka nie jest położona niżej niż otaczający ją teren, czy nie jest podmokła, czy po opadach nie zalega na niej woda, jaki jest poziom wody w studniach na przyległym terenie. Wpływa to wszystko na decyzję o wyborze projektu, na możliwość podpiwniczenia domu, czy konieczność stosowania specjalnych izolacji wodochronnych, zaś w trakcie robót ziemnych mogą wystąpić kłopoty z odwodnieniem wykopów. Domy usytuawane w wilgotnym terenie narażone są np. na wilgoć, wykwity soli, grzyb domowy i niekorzystny klimat wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Istotna będzie też odległość do pracy, szkół, lekarzy, sklepów a i do najbliższych sąsiadów. Jedni bowiem boją się odludzia, drudzy nienawidzą zaglądać do cudzej kuchni przez okno. Zazwyczaj im dalej działka leży od centrum miasta tym jest tańsza. Nawet jeśli posiadamy samochód, należy sprawdzić też inne połączenia komunikacyjne. Istotne są nie tylko na wypadek awarii auta, ale i dla gości odwiedzających nas oraz nasze dzieci. Plac uzbrojony, to znaczy taki, do którego doprowadzony jest prąd i woda, jest na ogół droższy od nieuzbrojonego o około 10 do 15 procent. Uzbrajanie terenu i formalności z tym związane są nie tylko kosztowne i czasochłonne, ale czasem i kłopotliwe. Przy szacowaniu i porównywaniu kosztów warto dowiedzieć się z jak daleka będziemy musieli doprowadzić brakujące media. Czy wodę da się doprowadzić od odległego od nas o kilkaset metrów sąsiada, czy będziemy kopać na podwórku studnię? W zakładzie energetycznym dobrze jest też ustalić wysokość kosztów rozbudowy sieci. Jeżeli działka leży we wsi może się pojawić problem z odprowadzeniem ścieków. W grę może wchodzić budowa szamba lub ekologicznej oczyszczalni ścieków. Budowa tej drugiej nie tylko wymaga większych niż szambo pieniędzy, ale i obwarowana jest licznymi przepisami prawnymi, które utrudniają uzyskanie obowiązujących pozwoleń. Poza tym nie wolno budować oczyszczalni tam, gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych. Grunty podmokłe na ogół też wykluczają stawianie podpiwniczonego domu a fundamenty budynku trzeba specjalnie izolować. Budując tu dom skazujesz się na życie w dosyć niezdrowym, wilgotnym środowisku a podczas ulew i wiosennych roztopów na uciążliwości związane ze zwiększonną ilością wody wokół domu.

  2. Powinniśmy sprawdzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Plany te znajdziemy w urzędzie gminy. Składają się one z map i części opisowych - obie części są dla nas ważne. Z planów tych wynika jakie jest przeznaczenie gruntu - czy jest to działka budowlana, rolna czy rekreacyjna, jakie są zamierzenia gminy w odniesieniu do sąsiednich terenów (czy w pobliżu nie zaplanowano budowy drogi szybkiego ruchu, oczyszczalni ścieków albo wysypiska śmieci). Z części opisowej planu możemy dowiedzieć się np. o dopuszczalnej wysokości planowanych obiektów, liniach zabudowy czy projektowanym uzbrojeniu terenu. Planowane bowiem w sąsiedztwie inwestycje wpłyną nie tylko na jakość naszego życia, ale i na wartość posesji. Dobrze, jeśli w pobliżu powstanie kort tenisowy czy park. Zdecydowanie jednak lle, gdyby tuż obok zaplanowano spalarnię śmieci, stację benzynową lub niewielki zakład, który stosowałby przy produkcji chemikalia. Może to stanowić istotną uciążliwość.

  3. Bardzo ważnym krokiem jest sprawdzenie księgi wieczystej.
  Księgi takie znajdują się w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Każdy może je przeglądać, zaś przeglądanie ich jest bezpłatne. Aby obejrzeć księgę musimy znać jej numer. Informacji tej powinien nam udzielić obecny właściciel gruntu. Z księgi możemy dowiedzieć się między innymi: - kto jest właścicielem działki (czasem właścicieli może być kilku, trzeba też uważać na nieuregulowane stany prawne nieruchomości, gdyż mogą one utrudnić i wydłużyć proces jej nabycia) - czy działka jest obciążona służebnością drogi koniecznej, czyli prawem sąsiadów do przejeżdżania i przechodzenia przez grunt lub innym ograniczonym prawem rzeczowym - czy nieruchomość jest obciążona hipoteką czyli czy ciąży na niej dług. Nieaktualne dane są w księdze podkreślone czerwonym kolorem. Przeglądając księgę należy zwrócić uwagę, czy nie ma w niej wzmianki o złożonym wniosku o dokonanie wpisu (wniosek taki będzie dopiero rozpatrywany i interesujące nas informacje mogą ulec zmianie.

  4. Kupno działki wymaga umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.
  Przy nabywaniu działki zalecana jest ostrożność. Przede wszystkim należy poprosić osobę sprzedającą o podanie tytułu prawnego do ziemi i okazanie wypisu z ksiąg wieczystych (z datą nie starszą niż sprzed trzech miesięcy bowiem tyle taki wypis jest ważny). Jedną z czyhających na nas przy kupnie nieruchomości pułapek może okazać się obciążenie hipoteką - czy właściciele zaciągali kredyty bankowe, których gwarancją spłaty jest kupowany przez nas grunt. Jeśli pochopnie uwierzymy, że dotychczasowy właściciel placu spłacił kredyty i jedynie nie uporządkował jeszcze księgi, po czym okaże się to kłamstwem, bank będzie dochodził swych praw i zgłosi roszczenia wobec już naszej działki. Zmiana właściciela będzie bez znaczenia.

  5. Opłaty:
  Do ustalonej z właścicielem ceny działki musimy doliczyć inne wydatki. Dodatkowo przyjdzie nam zapłacić opłatę skarbową w wysokości 2 procent od wpisanej w umowę wartości działki. Im większa cena działki, tym wyższa też opłata. Jeśli szukamy działki przez pośrednika, również jemu będziemy winni gażę w wysokości 1,5 do 3% ceny kupowanego placu. Do obowiązkowych kosztów należy też opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej, podatek od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie.  biznes mielecki
  DECYZJA  O  WARUNKACH  ZABUDOWY
  i  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

  UWAGI WSTĘPNE:
  Na terenach, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzja nie jest wymagana i można odrazu ubiegać się o pozwolenie na budowę. Decyzję wydaje się tylko wtedy, gdy brak jest planu miejscowego.

  1. Decyzję taką wydaje na nasz wniosek wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

  2. Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, należy do urzędu gminy dostarczyć kopię mapy z naniesionymi na niej granicami działki, którą zamierzasz kupić, przedstawić pisemnie koncepcję planowanego przez siebie domu oraz zagospodarowania całej działki a także dane szacunkowe, co do przewidywanego w twojej zagrodzie zapotrzebowania na wodę i energię elektryczną. Należy też podać sposób odprowadzania ścieków. Urzędnicy w miesiąc powinni wydać decyzję o warunkach zabudowy.

  3. W decyzji tej urząd określa:
  co można na danym gruncie zbudować, warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy wynikające z przepisów szczegółowych, np. dotyczące ochrony środowiska, do jakich sieci ma być podłączony budynek, lub jakie indywidualne urządzenia trzeba wykonać na działce (np. szambo, studnia) oraz wymagania dotyczące interesów osób trzecich, linie rozgraniczające teren inwestycji na mapie, i okres ważności decyzji.

  4. Decyzja szczegółowo określa dalsze kroki postępowania.
  Wskazuje jakie opinie, warunki i uzgodnienia powinniśmy uzyskać. Mogą to być np.: obowiązek wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej, uzyskania warunków technicznych przyłączenia budynku do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej czy gazowej, uzgodnienia projektu z konserwatorem zabytków (jeśli dom będzie budowany w strefie objętej ochroną konserwatorską), uzgodnienia projektu z sanepidem (np. jeśli w domu oprócz mieszkania chcemy również prowadzić sklep spożywczy), uzgodnienia projektu ze strażą pożarną (najczęściej dotyczy obiektów użyteczności publicznej), uzyskania zgody na ewentualną wycinkę drzew.

  5. O decyzję warto się postarać jeszcze przed zakupem gruntu,
      a odniesiemy wówczas potrójną korzyść:
  • Z decyzji dowiemy się co i w jaki sposób można zbudować na wybranej działce
  • Będziemy mieli już jeden z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, a więc ułatwimy sobie dalsze formalności.
  • Będziemy mieli już określone warunki, niezbędne do rozpoczęcia prac nad zaprojektowaniem domu.
  6. Decyzja o warunkach zabudowy nie daje nam jeszcze prawa do terenu, nie narusza też uprawnień osób trzecich (np. dzierżawców czy osób korzystających ze służebności).  nieruchomosci mielecke
  DECYZJA  O  POZWOLENIU  NA  BUDOWĘ
  Bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie można rozpocząć robót budowlanych. Brak pozwolenia na budowę skutkuje zwykle rozbiórką obiektu budowlanego.

  Decyzja o pozwoleniu wygasa jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.

  Jeżeli inwestor spełni wszystkie wymogi prawa budowlanego właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  Do wymogów tych należą:
  • złożenie przez zainteresowaną osobę wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowę w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym
  • złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  Zanim zostanie wydane pozwolenie na budowę, właściwy organ sprawdzi również, czy projekt zagospodarowania działki lub terenu jest zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska, wymogami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przepisami techniczno - budowlanymi. Kontroli poddana zostanie również kompletność projektu budowlanego, posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, a także wykonanie projektu przez osobę która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.

  Ochrona interesów osób trzecich.
  Jedną z podstawowych zasad prawa budowlanego, jest to, że obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Należą do nich właściciele działek graniczących z działką, na której ma być wznoszony obiekt budowlany. Ochrona ich interesów wymaga, aby osoby te były powiadomione o toczącym się postępowaniu, zmierzającym do wydania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego na działce sąsiedniej. Celem tego jest umożliwienie "osobom trzecim" wzięcia udziału w postępowaniu administracyjnym, jeśli uważają, że sprawa dotyczy również ich uzasadnionych interesów.  firmy mieleckie
  ODWOŁANIA  OD  DECYZJI
  Od każdej decyzji administracyjnej można się odwoływać. Prawo do odwołania mają tak zwane strony postępowania, czyli wnioskodawca oraz właściciele sąsiednich nieruchomości. Jeśli sąsiedzi będą mieli zastrzeżenia do planowanej inwestycji, mogą znacznie utrudnić i przedłużyć postępowanie przez wniesienie odwołania. Z prawa tego mogą skorzystać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, a w szczególnych sytuacjach np. choroby termin ten może się wydłużyć. Odwołanie adresuje się do samorządowego kolegium odwoławczego, ale wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organ odwoławczy ma miesiąc na rozpatrzenie sprawy. Wydana przez kolegium decyzja jest decyzją ostateczną. Jeżeli jest ona dla którejś ze stron niekorzystna, można ją zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Mielec - materiały budowlane
  CZAS  TO  TEŻ  PIENIĄDZ
  Przed wystąpieniem do urzędu (gminy lub starostwa) o pozwolenie na budowę, musisz zgromadzić wiele wymaganych przepisami dokumentów. Niektóre z nich, jak na przykład decyzję o warunkach zabudowy, możemy uzyskać nawet wtedy, gdy nie jesteśmy jeszcze właścicielem gruntu. Jeśli planujesz budowę w przyszłym roku, już teraz musisz pomyśleć o zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej. Uzyskanie dwóch decyzji administracyjnych i wielu opinii i uzgodnień trwa co najmniej 3-4 miesiące. Zwlekając z działaniem możesz stracić cały sezon. Właściciele pięknych działek rolnych sprzedają je zachęcając do budowania na nich domu. Zapewniają, że można formalnie zmienić charakter działki. Choć to prawda, kryje niezwykle niebezpieczną pułapkę. Sprawy w urzędach toczą się bardzo wolno i na ich "odrolnienie" stracimy zbyt dużo czasu. Dlatego należy szukać działki już określonej jako budowlana.  Ekspert Mielec - nieruchomości i budownictwo
  KOSZTORYS - bez niego lepiej nie zaczynaj
  Planując budowę zapewne zastanawiasz się, czy zgromadzone przez Ciebie oszczędności wystarczą, czy będziesz musiał zaciągnąć kredyt, co zrobić aby nie przepłacić za roboty i materiały. Jest na to rada - porada doświadczonego kosztorysanta i zamówienie kosztorysu inwestorskiego.

  Spytasz, po co, skoro tyle już ludzi wybudowało swoje domy bez kosztorysu ?
  A czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd się bierze na rynku tak wiele ofert sprzedaży rozpoczętych już domów. Czyżby inwestorzy nagle zmienili marzenie swojego życia, aby stać się właścicielami wspaniałego domu, domu do którego dążyli przez połowę swego życia i którego budowie poświęcali wszystkie oszczędności i każdą wolną chwilę.

  Nic z tego ! - 90% z nich to osoby, które zawierzyły swojej intuicji i podpowiedziom tzw. "znawców" tematu. A "znawców" od budownictwa to mamy pełno dookoła - przecież na budownictwie i medycynie zna się każdy Polak. No, może nie każdy ale na pewno większość ... Jeśli chcesz dołączyć do tej grupy 90% byłych marzycieli, to nie zamawiaj kosztorysu. Jest to najkrótsza droga aby zakończyć budowę przed czasem, chyba, że jesteś tak bogaty, że cena i koszty budowy nie mają dla Ciebie znaczenia.

  Czym zatem jest i do czego służy KOSZTORYS ?

   Można wyróżnić trzy rodzaje kosztorysów:

  1. Kosztorys inwestorski - zleca go inwestor, po to by dowiedzieć się, ile powinna kosztować go budowa przy średnich kosztach. Nieodłączną częścią kosztorysu inwestorskiego jest przedmiar robót, sporządzony przez kosztorysanta.
  2. Kosztorys ofertowy (rynkowy) - opracowuje go wykonawca, stosując własne stawki i ceny. Podaje w nim za jaką cenę jest gotów wykonać określony zakres robót.
  3. Kosztorys powykonawczy - sporządzany przez wykonawcę po zrealizowaniu robót. Stanowczo odradzamy rozliczanie się z wykonawcą wg tego rodzaju kosztorysu. Wiążą się z nim największe kłopoty finansowe, jakie spadają na głowę inwestora. Bywa, że nieograniczony apetyt wykonawcy doprowadza inwestora do plajty i kończy się sprawą w sądzie.

   Sporządzenie kosztorysu nie ustrzeże zupełnie inwestora od wpadki. Jednakże daje mu poczucie pewności w rozmowach z wykonawcą, jak również tego, że nie zostanie oszukany przez nieuczciwego wykonawcę. Aby sporządzić kosztorys potrzebna jest duża wiedza techniczna i rynkowa oraz doświadczenie.

   Przestrzegamy też przed przyjmowaniem przez Inwestora do rozliczeń kosztorysu sporządzonego przez wykonawcę. Bo nawet jeśli globalna kwota (w przypadku umowy ryczałtowej) może wydać się inwestorowi atrakcyjna, to zbyt wysoko mogą być wyceniane pierwsze etapy prac: roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru. Już na tym etapie wykonawca stara się niekiedy "wygospodarować" zaliczkę, czyli nadwyżkę wypłacanych przez inwestora pieniędzy. Powoli przyzwyczaja inwestora do płacenia kolejnych zaliczek, a pod koniec budowy bywa, że zażąda podwyższenia wynagrodzenia grożąc - "bo jak nie to schodzę". Widmo pustej budowy, tuż przed jej zakończeniem, zwykle skutkuje i inwestor płaci dalej.
   Drugie, związane z tym zagrożenie polega na tym, że w przypadku, jeśli wykonanie stanu surowego budynku zlecimy jednej firmie, zaś wykończenie domu drugiej, może się wówczas okazać, że przeszacowana wartość robót w pierwszym etapie spowoduje, iż braknie nam pieniędzy na wykończenie domu. Czy warto w ten sposób tracić bezpowrotnie swoje pieniądze.

   Jedyna rada - to doświadczony i niezależny kosztorysant.


  domy drewniane
  BUDOWAĆ  SAMEMU
  CZY  ZLECIĆ FIRMIE BUDOWLANEJ
  Budowa własnego domu to prawdziwe wyzwanie dla inwestora, nie tylko finansowe. Gdy już mamy działkę, projekt budowlany i pozwolenie na budowę, możemy wreszcie przystąpić do właściwej fazy realizacji naszego wymarzonego domu.

  1. Zanim zdecydujesz się na samodzielną realizację, powinieneś rozważyć kilka kwestii i poważnie zastanowić się zanim wybierzesz tą formę realizacji. Nie jest to wcale ani łatwe, ani tanie rozwiązanie. Trzeba zastanowić się czy mamy wystarczającą wiedzę aby należycie (zgodnie ze sztuką budowlaną) wykonać roboty. Nie jest to wcale takie proste, jak niektórzy sądzą. Niewiedza prowadzi do błędów, a te kosztują i to czasem nawet bardzo dużo. Zamiast oczekiwanych oszczędności, możemy przysporzyć sobie kosztów i kłopotów.
  Jeżeli więc nie mamy dostatecznej wiedzy, lub zaprzyjalnionej fachowej osoby, która będzie miała czas i ochotę pomóc nam fachowo wykonać roboty, lepiej zrezygnujmy z tej formy realizacji. Nawet firmy fachowe działające długo w tej branży popełniają błędy, trudno więc się spodziewać, aby mogła ich uniknąć osoba, która nie ma do tego zawodowego przygotowania.

  2. Drugą formą realizacji, jest zlecenie robót firmie budowlanej. Ta forma daje większą pewność, że roboty będą zrealizowane fachowo. Warto też zawrzeć w takim przypadku umowę z wykonawcą. Dobrze zawarta umowa, daje dużo większą pewność, że budynek będzie zrealizowany właściwie. Uzyskujemy ponadto prawo do rękojmii lub gwarancji na kilka lat od momentu zakończenia budowy, a to może okazać się bardzo istotnym elementem naszego przedsięwzięcia. Gdy budujemy dom własnymi siłami, nikt nam takich praw nie udzieli i każdą wadę wykonawstwa będziemy musieli usuwać na swój własny koszt.
  Kolejną sprawą, przemawiającą za budowaniem poprzez firmę jest to, że firma budowlana jest dobrze przygotowana do realizacji tego rodzaju prac - dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami oraz specjalistycznym sprzętem, co pozwala wykonać roboty szybko i sprawnie. Dla tych, którym zależy na szybkim wprowadzeniu się do własnego domu to w zasadzie jedyna droga, pozwalająca osiągnąć ten cel. Budowa własnymi siłami ciągnie się zazwyczaj przez wiele lat - firma zrobi to w niecały rok.
  Zanim jednak zawrzemy umowę, trzeba rozglądnąć się na rynku za dobrym i sprawdzonym wykonawcą. Najlepszy i sprawdzony sposób na wyszukanie dobrej firmy, to rekomendacja znajomych, dla których firma ta wykonywała wcześniej roboty. Dobrze jest też zobaczyć i samemu ocenić jakość wykonanych przez tą firmę robót oraz porozmawiać z poprzednimi zleceniodawcami.  nieruchomosci mieleckie
  ROZPOCZĘCIE  BUDOWY
  1. Zatrudnij inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza jeżeli nie jesteś fachowcem w dziedzinie budownictwa Przy budowie domu jednorodzinnego powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest wymagane, ale może się okazać bardzo korzystne. Zaangażowanie takiej osoby uwolni nas od konieczności ciągłego wizytowania budowy i patrzenia na ręce każdemu robotnikowi. Profesjonaliście łatwiej będzie ocenić prawidłowość wykonywanych prac i jakość użytych materiałów oraz wyegzekwować usunięcie usterek.

  2. Funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru nie może pełnić ta sama osoba.

  3. Spisz umowę z wykonawcą, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego

  4. Zawiadom urząd o terminie rozpoczęcia robót co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem budowy. Do zawiadomienia dołączamy oświadczenia osób, które będą kierowały budową i sprawowały nadzór inwestorski. Jeżeli w trakcie budowy zmienimy kierownika budowy lub inspektora nadzoru będziemy musieli powiadomić o tym urząd.

  5. Dziennik budowy.
  Składając zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, powinniśmy zwrócić się do urzędu o wydanie dziennika budowy. Jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie budowy. Powinny być w nim odnotowane wszystkie roboty i zdarzenia, które mają znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonania budowy, a które trudno jest sprawdzić po zakończeniu prac. Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać: inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, kierownik budowy, geodeta, kontrolerzy z nadzoru budowlanego.

  6. Prace przygotowawcze:
  Za rozpoczęcie budowy uważa się podjęcie na jej terenie prac przygotowawczych tj.:
  • zagospodarowanie terenu (np. ogrodzenie, budowa obiektów tymczasowych)
  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie
  • wykonywanie prac ziemnych
  • wykonanie przyłączy na potrzeby budowy

  Teren powinien być odpowiednio zabezpieczony, najlepiej ogrodzony, tak aby prowadzone na nim roboty nie stwarzały zagrożenia. W widocznym miejscu, od strony drogi publicznej należy umieścić tablicę informacyjną koloru żółtego z treścią określoną przez prawo budowlane. Wytyczenie domu powinniśmy powierzyć geodecie. Często jednak zdarza się, że robi to ktoś z ekipy wykonawcy lub kierownik budowy nie mający uprawnień z zakresu geodezji. Nie ma problemu, jeśli dom stanie we właściwym miejscu, gorzej gdy jego usytuowanie będzie niezgodne z zatwierdzonym projektem. Narażamy się wówczas na poważne konsekwencje, łącznie z nakazem rozbiórki. Dlatego lepiej powierzyć wytyczenie obiektu profesjonaliście.  Ekspert Mielec - nireuchomości i budownictwo
  ZMIANY  W  TRAKCIE  BUDOWY
  Prawo budowlane wymaga aby budowa odbywała się zgodnie z zatwierdzonym projektem. Często zdarza się, że w trakcie budowy chcemy zmienić jakieś rozwiązanie przyjęte w projekcie, na przykład zastosować inny materiał lub inaczej rozplanować elementy budynku tj. okna drzwi, ścianki działowe. Nie wprowadzaj samowolnie istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu. Wszelkie zmiany tego typu powinny być uzgodnione z autorem projektu, któremu przysługują prawa autorskie. Istotne odstępstwo od projektu dopuszczalne jest dopiero po naniesieniu zmian w projekcie i uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Musimy wiedzieć, że samowolne wprowadzenie zmian może skutkować: wstrzymaniem robót, nakazem doprowadzenia ich do stanu zgodnego z prawem i wydanym pozwoleniem, nakazem rozbiórki, lub uchyleniem pozwolenia na budowę. Jeżeli samowolne zmiany zostaną wykryte już po zakończeniu budowy, będziemy mieli problemy z oddaniem budynku do użytkowania.  Mielec - budownictwo
  ODBIÓR  ROBÓT BUDOWLANYCH OD WYKONAWCY

  1. FORMALNO - PRAWNE ASPEKTY ODBIORU
  Prawo wymaga, aby inwestor zorganizował odbiór robót budowlanych od wykonawcy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Możemy tu wyróżnić kilka rodzajów odbioru. Oto te podstawowe i najczęściej występujące:
  • odbiór końcowy to pokwitowanie przez zamawiającego (inwestora), dawane wykonawcy robót w formie protokołu po zakończeniu realizacji całości robót objętych umową i wykonaniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych.
  • odbiór częściowy, to odbiór ustalonej w umowie części robót, stanowiących na ogół określoną całość techniczną.
  • odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, to potwierdzenie prawidłowości wykonania robót, które ulegają zakryciu i potem nie jest możliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania.
  Do podstawowych czynności podczas odbioru należy sprawdzenie zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi normami dotyczącymi wykonania i odbioru robót. W ostatecznym protokole odbioru gotowego budynku zamieszcza się spis dokumentacji powykonawczej, sporządzonej przez kierownika budowy i sprawdzonej przez inspektora nadzoru. Należy również dokonać oceny wyników oględzin gotowego obiektu oraz ujawnić stwierdzone wady, z podaniem terminów ich usunięcia. W przypadku jeśli stwierdzone wady nie dają się z przyczyn obiektywnych (technicznych) usunąć, ale pozwalają na użytkowanie obiektu, inwestor może dokonać z tego tytułu potrącenia należności wykonawcy. Treść protokołu odbioru, powinna zawierać ocenę ilości i jakości odbieranych robót oraz ocenę wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy.
  Dla wykonawcy i inwestora protokół odbioru stanowi podstawę do rozliczenia zamówienia. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy (gotowych obiektów i zakończonych robót) rozpoczyna swój bieg termin ustawowej odpowiedzialności wykonawcy za wady fizyczne, czyli rękojmi. Dla inwestora ponadto, protokół wraz z dokumentacją powykonawczą jest podstawą do wykonania czynności wymaganych przepisami prawa budowlanego w celu dopuszczenia do użytkowania gotowego obiektu budowlanego.

  Uwaga: przy budowie domu, nie są wymagane powyższe czynności, ale w naszym własnym interesie leży aby ich dokonać.


  2. NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY ODBIORZE ROBÓT OD WYKONAWCÓW

  Zgodność z projektem
  Sprawdl, czy dom został zbudowany zgodnie z projektem oraz zawartym w umowie standardem wykończenia. Skontroluj kształt pomieszczeń: czy kąty są proste, czy rozmieszczenie ścianek działowych, elementów konstrukcyjnych (np. słupów, podciągów, belek stropowych) jest właściwe. Zmierz każde pomieszczenie (długość, szerokość) i porównaj z danymi w projekcie.

  Jakość tynków ścian i sufitów
  Powierzchnia tynku musi być jednorodna, bez pęcherzy powietrza, a nierówności nie powinny być widoczne ani przy dziennym, ani sztucznym świetle. Zaopatrz się w łatę kontrolną dł. 2m z poziomicą (przy jej braku może to być prosta, grubsza i wystrugana listwa długości 2m). Przykładaj łatę w wybranych miejscach do ściany - odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm. Ilość odchyleń nie powinna być większa od 3 na długości łaty. To samo dotyczy krawędzi tynku. Tynk ściany i krawędzie pionowe nie powinny być odchylone od pionu o więcej niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm na całej wysokości. Odchylenie tynku sufitu od poziomu nie powinno być większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej jego długości (między ścianami). Uważnie przyglądaj się tynkom fragmentów ścian i sufitów, które sąsiadują ze sobą, znajdują się w pobliżu krawędzi, narożników czy listew podłogowych (cokołów). Tutaj nierówności będą szczególnie widoczne. Zwróć uwagę na wszelkie rysy, pęknięcia i ślady wilgoci - to mogą być pierwsze objawy wad ukrytych, z którymi możesz mieć potem kłopoty. Zarysowanie tynku np. na połączeniu tradycyjnej ścianki działowej ze ścianami nośnymi lub osłonowymi świadczy o nieodpowiednim ich połączeniu (zakotwieniu). Wel mały młotek i lekko opukaj podejrzane miejsca tynku. Dlwięk powinien być czysty; głuchy dlwięk świadczy o złym połączeniu tynku z podłożem.

  Jakość ułożenia glazury
  Lekkie opukanie glazury wskaże ci miejsca wad wykonawstwa. Głuchy odgłos, świadczy o tym, że płytki są lle związane z podłożem - brak zaprawy klejącej, albo złe związanie zaprawy z płytką lub podłożem.

  Równość podłóg i warstw wyrównawczych
  Poziom ułożenia warstw wyrównawczych (podkładów, jastrychów) powinien być zgodny z projektem i umożliwiać płynne przejście między materiałami podłogowymi o różnej grubości, np. terakota - parkiet, gres - mozaika itp. W podkładach z zaprawy cementowej lub betonu niezbędne jest wykonanie szczelin przeciwskurczowych. Powinny one dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku nie przekraczającej 6m. Szczeliny te powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości 1/3-1/2 podkładu. Równość podkładu sprawdzamy przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej długości 2m. Odchyłki nie powinny być większe niż 5mm. Szczególną uwagę zwróć na fragmenty podkładów przy ścianach i w narożnikach. Występują tam często "wzniesienia" powierzchni utrudniające lub wręcz uniemożliwiające dalsze prace posadzkowe. Podkłady powinny być wytrzymałe, trwałe, nieodkształcalne, mieć czystą i szorstką (dla posadzek klejonych) powierzchnię. Podkłady (jastrychy) typu pływającego muszą być oddzielone paskiem materiału tłumiącego (np. specjalnej pianki) od ścian, słupów i innych sąsiadujących z nimi elementów budowli (np. rur instalacyjnych). Zwróć też uwagę na prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych i wkładek dylatacyjnych - są to miejsca szczególnie zagrożone wadami, które mogą być potem dokuczliwe. Sprawdl również prawidłowość mocowania listew podłogowych i cokołów. Równość posadzek sprawdzamy łatą kontrolną w sposób wyżej opisany. W pomieszczeniach "mokrych" (łazienki, WC ...) sprawdl czy są właściwe spadki tj. w kierunku kratek ściekowych.

  Drzwi wejściowe
  Ich minimalna szerokość w świetle ma wynosić 90 cm, a wysokość progu nie może przekraczać 20 mm. Sprawdl przede wszystkim wygląd drzwi (często są one uszkadzane podczas montażu lub innych prac wykończeniowych). Obejrzyj powierzchnię skrzydeł i ościeżnicy (ramy). Sprawdl poziomicą, czy skrzydła i ościeżnica trzymają pion i czy są równoległe do płaszczyzny ściany. Wsuń pasek papieru pakowego o szerokości 2 cm w dowolne miejsce między ościeżnicę i skrzydło i spróbuj go wyciągnąć po ich zamknięciu. Jeśli wyciągniesz cały pasek, to znak, że drzwi są nieszczelne. Ich szczelność można także sprawdzić, przystawiając do ich krawędzi płomień zapalniczki lub świecy. Jego odchylenie świadczy o przepływie powietrza przez szczeliny drzwi.

  Drzwi wewnętrzne
  Muszą mieć szerokość w świetle co najmniej 80 cm i nie mogą mieć progów. Dotyczy to także drzwi do łazienki, które powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Sprawdl dokładność montażu (zachowanie pionu i poziomu w ustawieniu ościeżnicy) i czy drzwi otwierają się bez oporu przy zamykaniu i otwieraniu.

  Okna
  Tak jak przy drzwiach zewnętrznych trzeba sprawdzić dokładność montażu. Dopuszczalne odchylenie skrzydła od pionu i poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na 1 m wysokości okna i 3 mm na całej jego długości. Kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydła pozwoli wyczuć (usłyszeć) ewentualny opór (tarcie) skrzydeł o ościeżnice. W oknach rozwieralno-uchylnych sprawdl łatwość i skuteczność zmiany ustawienia. Zamknięte okno powinno być całkowicie szczelne (test paska). Styk ościeżnicy okna z tynkiem zewnętrznym i wewnętrznym powinien być zabezpieczony tak jak przy drzwiach - masą uszczelniającą. Sprawdl też, czy powierzchnia skrzydła okiennego, ościeżnicy i samej szyby nie jest uszkodzona (rysy, pęknięcia, pęcherze powietrza, zniekształcenia).

  Parapety
  Wewnętrzny powinien być zamontowany we wrębie ościeżnicy (na ich styku musi być zabezpieczająca przed działaniem wilgoci spoina z masy silikonowej) i lekko spadzisty (2-3 mm) do wewnątrz. Zewnętrzny montuje się ze spadkiem (np. na podkładzie z zaprawy lub pianki montażowej), aby zapobiec bębnieniu deszczu na jego powierzchni.

  Schody
  W domu jednorodzinnym minimalna szerokość biegu schodów to 80 cm, maksymalna wysokość stopni - 19 cm. Skontroluj dokładność wykonania stopni oraz ich poziom - okładzina schodów musi płynnie łączyć się z posadzką.

  Dach
  Dokładny odbiór dachu powinien być zrobiony na etapie realizacji, po zakończeniu domu nie jest już zwykle możliwy wgląd w układ warstw. Pozostaje tylko porównanie tego, co zbudowano, z projektem. W czasie ostatecznego odbioru można sprawdzić stan pokrycia dachowego tylko orientacyjnie, pamiętając, że dla różnych rodzajów pokryć są osobne wymagania jakościowe. Np. przy pokryciu blachą trapezową, blacha powinna być mocowana nie w dolnej lecz w górnej części fałdy a wkręty mocujące powinny być zaopatrzone w podkładki uszczelniające. Np. dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu (poziomej krawędzi dachu), a sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów powinien leżeć poziomo i dotykać dolnej krawędzi skrajnych dachówek. Odchylenie krawędzi poszczególnych dachówek od linii prostej w rzędzie nie może przekraczać 1cm. Dla wyglądu dachu wielkie znaczenie ma też to, jak została zrobiona kalenica. Rząd przykrywających ją gąsiorów powinien tworzyć linię prostą. Odchylenia od niej, przy sprawdzaniu łatą długości 2 m, nie mogą przekraczać 1cm. Zwróćmy też uwagę na rynny. Powinny być one mocowane w rozstawach nie większych niż 50cm. Zewnętrzna krawędl rynny musi być usytuowana 10 mm niżej od krawędzi wewnętrznej. Krawędl ta, w najwyższym położeniu rynny, powinna znajdować się o 25 mm niżej od linii przedłużenia połaci dachu. Odchylenie od pionu rur spustowych nie może być większe niż 20 mm (przy długości do 10 m) i 30 mm przy większej długości. Odchylenie rur spustowych od linii prostej na długości 2 m nie może przekraczać 3 mm podobnie rozstaw zamocowań.

  Instalacje
  Nie można ich sprawdzić szybko, a laikowi trudno jest ocenić, czy zostały zrobione prawidłowo. Trudna jest też ocena (poza sezonem grzewczym) działania instalacji c.o. Skontroluj jednak chociaż szczelność zaworów i połączeń (np. poprzez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie zaworów, oględziny instalacji i podłogi czy nie ma jakichś wycieków). Dokładniejsza kontrola wszystkich instalacji możliwa jest jedynie w trakcie dalszych prac lub dopiero w czasie eksploatacji mieszkania. Uwaga! Instalację gazową może odebrać tylko uprawniony do tego specjalista. Sam możesz skontrolować szczelność połączeń, pokrywając podejrzane miejsca np. pianką z mydła i obserwując, czy nie pojawią się pęcherze (to oznaka ulatniania się gazu). Podobnie jest z wentylacją grawitacyjną i przewodami spalinowymi - odbioru musi dokonać uprawniony specjalista w tej dziedzinie. Przystawiając do kratki wentylacyjnej płomienia zapalniczki lub świecy możesz sam skontrolować prawidłowość ciągu. Jego odchylenie w kierunku kratki wentylacyjnej świadczy o istnieniu tzw. ciągu, niezbędnego do działania wentylacji.

  Tynk elewacji
  Dziś stosuje się najczęściej "lekkie mokre systemy ociepleń" z tynkami cienkowarstwowymi. Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie powinno być większe niż 3 mm, zaś ich liczba nie powinna przekraczać 3 na całej długości dwumetrowej łaty. Powierzchnie płaskie i krawędzie nie mogą być odchylone od pionu więcej niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na całej wysokości domu. Obejrzyj dokładnie strukturę tynku. Powinna być jednorodna na całej powierzchni. Nie może być na niej widać miejsc rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót. Niedopuszczalne są wszelkie rysy i pęknięcia, które mogą wskazywać na wady podłoża (albo konstrukcji budynku), jak i błędy wykonawcze. Często zdarza się, że świeżo położony tynk jest pobrudzony wodą deszczową, odbijającą się od pomostów rusztowań, bo wykonawca zlekceważył zasadę, że rusztowania lub pomosty trzeba zdemontować zaraz po zrobieniu tynku.  budowa Mielec
  GDY  ZAKOŃCZYSZ  BUDOWĘ
  Obiekt budowlany na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę, może być użytkowany dopiero wówczas, gdy właściwy organ został powiadomiony o zakończeniu budowy i w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgłosi sprzeciwu. Zawiadomienie o zakończeniu budowy powinno więc zostać złożone co najmniej na 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania (zamieszkania w nowym domu).

  • Zgromadź protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń technicznych
  • Zleć wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
  • Zawiadom gminę (albo starostwo) o zakończeniu budowy
  • Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest konieczny)
  • Zgłoś budynek do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.  Dla przemysłu

  Utrzymanie parku maszynowego
  Służba głównego mechanika dbając o sprawny park maszynowy i ciągłość produkcji stosuje szereg elementów zabezpieczających i ochronnych takich jak osłony bezpieczeństwa maszyn i obrabiarek, właściwie dobrane oświetlenie - nie tylko ogólne, ale również stanowiskowe oraz maszynowe. Wśród nich na wyróżnienie zasługują przemysłowe lampy warsztatowe led i halogenowe, jako energooszczędne i efektywne oświetlenie stanowiska pracy. Lampy dobiera się do warunków stanowiskowych biorąc pod uwagę wskaźnik IP..
  Na stanowiskach warsztatowych stosowane są również antypoślizgowe i izolacyjne maty podłogowe i podesty podłogowe warsztatowe, na stanowiskach roboczych obrabiarek - tokarek szlifierek wiertarek frezarek pilarek. Wszystkie te działania służb utrzymania ruchu mają na celu utrzymanie w przedsiębiorstwie wysokiej sprawności i zdolności produkcyjnych, zapewnienia wydajnej pracy, a także dla spełnienia wymagań bhp.
  Budynki przemysłowe i magazynowe
  Ochrona budynków produkcyjnych realizowana jest w ramach utrzymania ruchu zakładu przemysłowego. Dotyczy głównie magazynów, centrów logistycznych w zakładach produkcyjnych gdzie stosowane są różnego rodzaju bariery i odbojnice ochronne i przeciwudarowe oraz wygrodzenia zabezpieczające, osłony słupów i śćian oraz regałów magazynowych. Stosuje się tu również odboje i wygrodzenia ochronne stanowisk pracy obrabiarek, produkowanych z tworzyw energochłonnych.